הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל

קול קורא
סיוע לאוכלוסיית העיוורים
(2021)

הקרן ע"ש פאולה והרמן מרקס ז"ל מנוהלת על ידי קרן קיימת לישראל ומטרתה לתמוך במטרות חברתיות ותרבותיות בישראל.
במטרה לסייע לאוכלוסיית העיוורים, בהקלה על בדידותם ובמיוחד בתקופת משבר כלכלי בריאותי שבתקופת זו, תחלק הקרן בשנת 2021 סך של עד 500,000 ש"ח במסלולים הבאים:

פרוייקט חברתי

סיוע של ארגונים לאוכלוסית העיוורים והקלה על בדידותם

פרויקט תרבותי

קידום יצירות של אמנים יוצרים מאוכלוסיית העיוורים

מלגת "מקריא"

מלגה לסטודנטים הנדרשים לצורך לימודיהם לסיוע של "מקריא"

פירוט מסלולי הסיוע

פרוייקט חברתי

סיוע של ארגונים לאוכלוסיית העיוורים והקלה על בדידותם

זכאים
הארגון המבקש את קבלת המימון הוא עמותה או חברה לטובת הציבור או רשות מקומית או רשות אזורית, פעיל ופועל למעלה משנתיים ובעל אישור ניהול תקין.
הארגון המבקש ביצע במשך שלוש השנים האחרונות לפחות שלושה פרוייקטים שמטרתם הייתה סיוע לאוכלוסיית העיוורים.

גובה המימון
יוענקו שני מענקים למימון פרויקט שמטרתו סיוע לאוכלוסיית העיוורים ולהקלה על בדידותם.
הסכום המקוצה לפרויקטים אלו הוא עד 200,000 ₪.
אופן חלוקת המענק יהיה:
עד 100,000 ₪ לפרויקט חברתי המיועד לאוכלוסיית הקשישים.
עד 100,000 ש"ח לפרויקט חברתי המיועד לאוכלוסיית הילדים והנוער.
ארגון המבקש מימון יהיה רשאי להגיש בקשה אחת לפרויקט אחד בלבד.

התחייבות
הארגון המבקש מתחייב למסור לקק"ל דיווחים בדבר השימוש שייעשה בכספי המענק, לפעול על פי הנחיות קק"ל וכן מתחייב לפעול על פי הנחיות רשות התאגידים להתנהלות עמותות/חל"צ.
הגוף המבקש מתחייב להעניק הוקרה מתאימה לקרן ולקק"ל ולעמוד בהנחיות קק"ל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

דירוג הבקשות
הבקשות תיבחנה על סמך הנתונים אשר ימולאו ע"י המבקשים במסגרת הבקשה ועל בסיס התרשמות הקרן מהמשתנים הבאים:
- אופי הגוף המבקש
- הפעילות
- היקף החשיפה וההוקרה לקרן ולקק"ל
- הבקשה ומאפייניה
- התקציב הנדרש לקיום הפעילות
- המקורות העצמיים שמשקיע המבקש בפעילות
- היחס בין ההיקף הכספי המבוקש ביחס לפעילות שתתקבל
- כל נימוק אחר בהתאם לשיקול דעת של הקרן
תינתן עדיפות למבקש אשר יציג אסמכתאות על קבלת מימון או הקצאת משאבים בגובה של 50 אחוז לפחות מגובה המענק המבוקש.
הקרן תהא רשאית להחליט להתנות את המענק למבקש בתנאים שייקבעו על ידה או להחליט על מענק בסכום נמוך יותר מהמוצע בקול הקורא.


מסמכים
1. צילום ת.ז של בעל חשבון הבנק משני צדדיה כולל ספח
2. תעודת רישום עמותה/חל"צ וכן אישור ניהול תקין בתוקף או כל אישור מקביל אחר.
3. אסמכתאות המעידות על ביצוע פרויקטים בתחום הסיוע לאוכלוסיית העיוורים.
4. תכנית עבודה והסבר מפורט על הפרוייקט
5. תקציב מפורט של הפרויקט הנ"ל חתום ע"י מורשי החתימה של הגוף המבקש.
6. כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות של מבקש/ת המענק

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשות 3 לאוקטובר 2021

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן