מלגות לימודים לסטודנטים

university

זכאים:
סטודנטים עד גיל 40 העונים על ההגדרה 'אחי נספה' כפי שקבועה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י-1950 (להלן: "החוק") ו/או חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל- 1970, הלומדים לתואר ראשון במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ו/או במוסד על תיכוני.
סטודנטים שגילם אינו עולה על 30 שנה נדרשים לעמוד בתנאי שהוריהם זכאים לקבל עבורם בשנת הלימודים תשפ"א (2021) את ההטבה הקבועה בסעיף 15ד(ד) לחוק (להלן:" מלגת הלימודים").

גיל:
עד גיל 40
המועד הקובע לעניין חישוב הגיל הינו 18/10/2020

גובה המלגה:
גובה המלגה לא תעלה על 6,119 ₪ שהינם 60% משכר הלימוד לתואר ראשון בשנת תשפ"א כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה, אך לא יותר מ־60% מההוצאה שהוצאה בפועל, לפי הנמוך מבניהם.

מסמכים:
1. צילום ת.ז של המועמד משני צדדיה כולל ספח
2. כתב הסכמה, הצהרה והתחייבות חתום על ידי מבקש/ת מלגה
3. אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או במוסד על תיכוני
4 אישור חתום ע"י מוסד הלימודים על תשלום שכר לימוד בפועל ואישור על גובה שכ"ל
5. אישור ניהול חשבון בנק / המחאה מבוטלת

הוראות נוספות:
1. על מבקשי הבקשות למלא את כל השדות בטופס המקוון ולצרף את כל האסמכתאות והמסמכים הדרושים. הנהלת הקרן לא תידון בבקשה אשר לא תוגש בטופס המקוון שלעיל ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה אסמכתאות כנדרש. בקשה מקוונת עם חוסרים לא תטופל ותידחה על הסף.
2. בקשה שאינה עומדת בתנאי הזמנה זו ו/או בקשה שלא תוגש במועד ו/או על פי ההנחיות והטפסים המצורפים ו/או בקשה אשר לא יצורפו לה כל האסמכתאות כנדרש תיפסל ולא תידון על ידי הנהלת הקרן.
3. אין בהגשת פנייה זו כדי להטיל חובה על נאמני הקרן לקבל איזה מבין הבקשות ולנאמני הקרן שיקול דעת בלעדי לאשר ו/או לסרב לכל פניה וזאת משיקולים נוספים מהאמור ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.
4. נאמני הקרן יבחנו את הבקשות שיוגשו ויכריעו בבקשות אלה בין היתר בהתאם לתקציב העומד לרשותם, ולפונה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בעניין זה.

מועד אחרון להגשת הבקשה
31 ללדצמבר 2021

לסיום ההרשמה נותרו:

ימים
שעות
דקות
ההרשמה הסתיימה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן